jobs


  • chief assistance (Geschäftsführerassistenz)
  • farmer (Bauer)
  • financial organisation (Finanz-Organisation)
  • head of controlling (Leiter Controlling)
  • marketing-manager (Marketing-Manager)
  • office- & store-organisation (Büro- & Geschäftsorganisation)
  • process- & information mangement (Prozess- & Informationsmanagement)
  • project-management & process-planning (Projektmanagement & Prozessplanung)
  • teacher (Lehrer)
  • texter (Texter)